Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Τά δῶρα τῶν Μάγων, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


 (Η προσκύνηση των τριών μάγων-12ος αιώνας Καππαδοκία)


«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ  σμύρναν» 
(Ματθ. Β΄11).

   Τρία δῶρα ἔφεραν στὸ νεογέννητο Βασιλιά. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν συμβόλισαν τὴν ἁγία καὶ ζωοποιὸ Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στὸν κόσμο τὸ παιδὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τὴ βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική, γιατί ὁ χρυσὸς συμβολίζει τὴν αὐτοκρατορική, τὸ λιβάνι τὴν ἱερατικὴ καὶ ἡ σμύρνα τὴν προφητικὴ ἢ τὴ θυσιαστική. Τὸ νεογέννητο βρέφος θὰ γινόταν ὁ Βασιλιᾶς τοῦ ἀθάνατου βασιλείου, ὁ ἀναμάρτητος ἱερέας καὶ προφήτης καί, ὅπως οἱ περισσότεροι προφῆτες πρὶν ἀπ’ Αὐτόν, θὰ θανατωνόταν.

    Ὅλοι τὸ γνωρίζουν πὼς ὁ χρυσὸς μαρτυρεῖ κάποιον βασιλιὰ καὶ τὴ βασιλεία του. Ὅλοι γνωρίζουν πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ ἱερωσύνη καὶ προσευχή. Κι ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ τὴ θνητότητα. Ὁ Νικόδημος ἄλειψε τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ μὲ μύρα (Ἰωάν. Ιθ΄ 39-40). Ἄλειφαν τὰ σώματα γιὰ νὰ τὰ διατηρήσουν κάπως περισσότερο ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ θανάτου. Ὁ κόσμος φωτίστηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ ἔλαμψε σὰν χρυσός. Καὶ γέμισε ἀπὸ προσευχὲς καὶ θυμιάματα, ὅπως ἕνας ναός. Ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη γέμισε ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς διδασκαλίας Του.

    Τὰ τρία δῶρα ὅμως συμβολίζουν ἐπίσης τὴν καρτερία καὶ τὸ ἀμετάβλητο. Ὁ χρυσὸς παραμένει χρυσός, τὸ λιβάνι παραμένει λιβάνι καὶ τὸ μύρο παραμένει μύρο. Κανένα ἀπ’ αὐτὰ δὲ χάνει τὴν ἰδιότητά του ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν. Μετὰ ἀπὸ χίλια χρόνια ὁ χρυσὸς ἐξακολουθεῖ νὰ λάμπει, τὸ λιβάνι νὰ καίει καὶ τὸ μύρο διατηρεῖ τὸ ἄρωμά του. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν ἄλλα πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντικείμενα στὴ γῆ ποὺ νὰ συμβολίζουν τόσο πιστὰ τὴν ἐπίγεια ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ δείχνουν πιὸ καθαρὰ καὶ ἐκφραστικὰ τὸν αἰώνιο χαρακτήρα τοῦ ἔργου Του στὴ γῆ, καθὼς καὶ ὅλες τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες ποὺ ἔφερε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸν κόσμο. Ἔφερε τὴν ἀλήθεια, τὴν προσευχή, τὴν ἀθανασία.

    Μὲ ποιὸ ἄλλο ἀντικείμενο στὴ γῆ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρυσό, θὰ μποροῦσε νὰ συμβολιστεῖ καλύτερα ἡ ἀλήθεια; Ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις στὸ χρυσό, αὐτὸς θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ λάμπει.

   Μὲ ποιὸ ἄλλο ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε νὰ συμβολιστεῖ καλύτερα ἡ προσευχὴ ἂν ὄχι μὲ τὸ λιβάνι; Ὅπως ὁ καπνὸς ἀπὸ τὸ λιβάνι γεμίζει τὴν ἐκκλησιὰ ὁλόκληρη, ἔτσι γεμίζει κι ἡ προσευχὴ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ καπνὸς ἀνεβαίνει ψηλά, ἔτσι ἀνεβάζει ἡ προσευχὴ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου», λέει ὁ Ψαλμωδὸς (Ψαλμ. ρμα΄ 2). Εἶναι γεγονὸς πὼς κι ἄλλα πράγματα βγάζουν καπνό, μὰ κανένας καπνὸς δὲν ἐμπνέει τὴν ψυχὴ γιὰ προσευχή.

    Ποιὸ ἄλλο ἐπίγειο ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε νὰ συμβολίσει καλύτερα τὴν ἀθανασία ἀπὸ τὸ μύρο; Ἡ θνητότητα ἀποπνέει δυσωδία, ἐνῶ ἡ ἀθανασία ἔχει μία διαρκή εὐωδία.

   Οἱ μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ συμβόλισαν ἔτσι ἔστω κι ἀνεπίγνωστα ὁλόκληρη τὴ χριστιανικὴ πίστη. Ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα κι ἔφτασαν ὡς τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν ἀθανασία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τῶν πιστῶν Του. Δὲν εἶναι ἁπλοὶ προσκυνητές, μὰ πραγματικοὶ προφῆτες. Προφῆτες τόσο τῆς χριστιανικῆς πίστης ὅσο καὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ μόνοι τους, μὲ τὴ δική τους ἀντίληψη καὶ γνώση, δὲν θὰ τὰ ἤξεραν ὅλα αὐτά. Ἦταν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς ἔστειλε στὴ Βηθλεὲμ καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ παράξενο αὐτὸ ἄστρο νὰ τοὺς ὁδηγεῖ.

«Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν Οὐρανῶ», Ὁμιλίες Α΄.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων & μνημόνευση ονομάτων

Με την χάρη του Θεού και φέτος θα τελεστεί στην Ιερά Μονή  Σαρανταλείτουργο.  Μπορείτε να στείλετε τα ονόματα που θα θέλατε να μνημονεύονται καθ όλη την διάρκεια του σαρανταλείτουργου.


Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Υποδοχή Ι.Λειψάνου της Ιεράς Σιαγόνας του Τιμίου Προδρόμου

           Μεγάλη ευλογία για την τοπική εκκλησία και ολόκληρο το νησί της Ρόδου αποτέλεσε η ευκαιρία προσκυνήσεως του Ι.Λειψάνου της Ιεράς Σιαγόνας του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Υψενής από την 26η Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου μηνός.
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥχομεν τήν τιμήν νά σας προσκαλέσομεν νά παρευρεθείτε εἰς τήν Ὑποδοχήν το ερο Λειψάνου τς εράς Σιαγόνας το  ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κ τς ερς Μονς Σταυρονικήτα το   γίου ρους, τήν 26ην  κτωβρίου 2018, μέρα Παρασκευή.


         Μέ τίς ελογίες το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου όδου κ.κ.Κυρίλλου, θά φιλοξενήσουμε τό ερό Λείψανο μέχρι καί τήν Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, συμφώνως πρός τό πισυναπτόμενο πρόγραμμα.


         παρουσία σας καί συμμετοχή σας ες τάς εράς κολουθίας θά προσφέρει ες μς μεγάλην χαράν καί τιμήν.
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Μοναχική Κουρά

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας τῆς 29ῆς  Ὀκτωβρίου, μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Κύριλλος προέβῃ στην ρασοφορία τῆς νέας ἀδελφής, εἰς τήν ὁποία ἐδόθη τό ὄνομα Εὐφημία Μοναχή.Βίος καὶ πολιτεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας


Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ ἤθλησε τὸ ἔτος 303. Κατήγετο ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα. Ἦτο θυγάτηρ τοῦ περιφανοῦς καὶ πλουσίου Συγκλητικοῦ Φιλόφρονος καὶ τῆς εὐσεβοῦς καὶ φιλοπτώχου Θεοδοσιανῆς. Ἡ Ἁγία ἐπαιδαγωγήθη «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» διὸ ἠγάπησε τὸν Χριστό, τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μετὰ ζήλου ὁμολογίαν τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀνθύπατος της Ἀνατολῆς Πρίσκος ἔχων συγκάθεδρον τὸν φιλόσοφον καὶ ἱερέα τοῦ Ἄρεως Ἀπελλιανόν, ἐκήρυξε, κατὰ τὴν ἀπόφασιν καὶ ἐντολὴν τοῦ Διοκλητιανοῦ, διωγμὸν κατὰ τῶν Χριστιανῶν εἰς τὴν Ἀνατολήν. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ ψευδωνύμου θεοῦ Ἄρεως ἐζήτησε ἅπαντες οἱ κάτοικοι νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἑορτήν. Ὄσoι δὲν θὰ προσήρχοντο θὰ ἐτιμωροῦντο μὲ φοβερὰ κολαστήρια. Οἱ χριστιανοὶ καθ᾿ ὀμάδας ἐκρύπτοντο ἄλλοι εἰς οἰκίας καὶ ἄλλοι εἰς ἐρημικὰς περιοχάς. Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἠγεῖτο μιᾶς τοιαύτης ὁμάδος στηρίζουσα τοὺς πιστοὺς διὰ τοῦ φλογεροῦ λόγου της.

Συνελήφθη ἡ Ἁγία μετὰ τῶν τεσσαράκοντα ἐννέα μελῶν τῆς ὁμάδος της. Εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Πρίσκου νὰ θυσιάσουν εἰς τὸ εἴδωλον τοῦ Ἄρεως ἡ Ἁγία καὶ ἡ ὁμάδα της ἠρνήθησαν μὲ τόλμην καὶ παρρησίαν, ἀπὸ τὴν ἀπάντησίν των ἐθυμώθη ὁ Πρίσκος καὶ ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ δέρουν ἐπὶ εἴκοσι ἡμέρας τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ τοὺς φυλακίσουν. Μετὰ τὰς εἴκοσι ἡμέρας ἐδοκίμασε καὶ πάλιν νὰ πείσει τοὺς μάρτυρας νὰ θυσιάσουν. Μετὰ τὴν ἀρνησίν των, τοὺς ἔδειραν τόσον, ὥστε κατεπονήθησαν οἱ δέροντες στρατιῶται. Τότε τοὺς λοιποὺς μάρτυρας ὁ Πρίσκος ἔκλεισεν εἰς τὴν φυλακήν, τὴν δὲ Ἁγίαν προσεπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ θυσιάσει. Μετὰ τὴν ἄρνησίν της καὶ τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς της εἰς τὸν Χριστὸν τὴν ἔβαλον εἰς τὸν τροχὸν καὶ ἔτσι κατεκόπτετο ὅλον τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας. Κατὰ τὸ μαρτύριόν της ἡ Ἁγία προσηύχετο διαρκῶς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς προσευχῆς τῆς θαυματουργικῶς ἐλύθη ἀπὸ τὸν τροχὸν καὶ ἀποκατεστάθη τέλειον καὶ ὑγιὲς τὸ σῶμα της. Ἐν συνεχείᾳ ἐρρίφθη ἡ Ἁγία εἰς πυρακτωμένην κάμινον. Οἱ προεστῶτες τῶν ὑπηρετῶν Σωσθένης καὶ Βίκτωρ ἠρνήθησαν νὰ ρίψουν τὴν Ἁγίαν εἰς τὴν κάμινον, διότι ἔβλεπον νὰ ἵστανται παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Ἁγίας δυὸ φοβεροὶ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦσαν ὄτι θὰ διασκορπίσουν τὸ πῦρ. Ὁ Σωσθένης καὶ ὁ Βίκτωρ ὡμολόγησαν τὸν Χριστὸν καὶ ἐμαρτύρησαν. Προσευχηθεῖσα ἡ Ἁγία ἐρρίφθη εἰς τὴν κάμινον. Ἡ φλὸξ δὲν ἤγγισε τὴν Ἁγίαν, ἀλλὰ διεσκορπίσθη ἔξω τῆς καμίνου καὶ ἔκαυσε πολλούς.

Ὁ Πρίσκος ὑπέβαλε την Ἁγίαν εἰς νέον μαρτύριον. Ἐκτύπων τὴν Μάρτυρα μὲ ὀξεῖς λίθους καὶ σίδηρα αἰχμηρὰ καὶ ἔτσι κατεκόπη καὶ κατεξεσχίσθη τὸ σωμά της. Καὶ πάλιν θαυματουργικῶς ἀποκατεστάθη ὑγιής. Ἀκολούθως ἐρρίφθη ἡ Ἁγία εἰς μεγάλην δεξαμενήν, ὅπου ὑπῆρχον σαρκοβόρα θηρία τῆς θαλάσσης. Τὰ θηρία ὄχι μόνον δὲν ἔβλαψαν τὴν Ἁγίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐβάσταζον ἐπάνω των. Ἔπειτα ἔβαλον τὴν Μάρτυρα εἰς λάκκον μὲ σουβλιά. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξῆλθεν ἀβλαβής. Ἐπεχείρησεν ὁ Πρίσκος νὰ πριονίσει καὶ νὰ καύσει τὴν Ἁγίαν. Οἱ ὀδόντες ἐστράβωσαν καὶ τὸ πῦρ ἐσβέσθη καὶ οὐδὲν αὕτη ἔπαθεν. Τέλος ἐρρίφθη ἡ Μάρτυς εἰς θηρία, τὰ ὁποῖα ἦλθον πλησίον της προσκυνοῦντα αὐτήν. Ἐπειδὴ ἡ Ἁγία πρὸ τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἱκέτευσε τὸν Χριστὸν νὰ τὴν ἀναπαύσῃ πλησίον Του, μία ἄρκτος τὴν ἐδάγκωσε καὶ οὕτω παρέδωκε τὴν ἁγίαν της ψυχὴν εἰς χεῖρας τοῦ Νυμφίου της.

Χαίροντες οἱ γονεῖς της ἔθαψαν μετὰ πάσης τιμῆς τὸ πάνσεπτόν της λείψανον εἰς τὴν Χαλκηδόνα καὶ ἐδόξαζαν τὸν Κύριον, διότι ἠξιώθησαν τῆς τιμῆς νὰ ἔχουν τὴν θυγατέρα των Μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρέσβειράν των πλησίον Του.

Ὁ Κύριος ἐτίμησε τὴν καλλίνικον παρθένον καὶ μάρτυρα Εὐφημίαν μὲ τὴν δωρεὰν τῆς ἀφθαρσίας τοῦ πολυάθλου καὶ παρθενικοῦ της σώματος. Εἰς τὴν Χαλκηδόνα συνῆλθαν οἱ 630 θεοφόροι Πατέρες τὸ ἔτος 451 συγκροτήσαντες τὴν Ἁγίαν Τετάρτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐπὶ τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ κατεδίκασε τὸν αἱρετικὸν Εὐτυχῆ, ὅστις ἐκήρυττε τὴν πλάνην, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει μόνον μίαν φύσιν καὶ μίαν ἐνέργειαν, αὐτὴν τῆς Θεότητος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐδογμάτισαν τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει δυὸ τελείας φύσεις, θελήσεις καὶ ἐνεργείας, τὴν θείαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, εἰς μίαν Ὑπόστασιν. Εἶναι δὲ ἡνωμέναι αἱ δυὸ φύσεις ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀναλλοιώτως καὶ ἀδιαιρέτως. Κατὰ τὴν ἀνωτέρω Σύνοδον οἱ Ὀρθοδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμον, ὁ ὀποῖος περιεῖχε τὴν πίστιν τὴν ἀληθῆ, τὴν ὁποίαν πάντοτε ἐπίστευε καὶ ἐκήρυττεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης οἱ αἱρετικοὶ Μονοφυσῖται συνέταξαν ἴδιον τόμον, ποὺ περιεῖχε τὰς πλάνας των. Τότε ὁμοφώνως ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ ἀπεφάσισαν νὰ τεθοῦν καὶ τὰ δυὸ κείμενα ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ ἀνοίξαντες τὴν λειψανοθήκην ἔπραξαν οὕτως καὶ ἐσφράγισαν πάλιν ταύτην. Ὅτε δὲ ἤνοιξαν τὴν θήκην, εὗρον τὸν Τόμον τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν τὸ κείμενον εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς. Ἔτσι ἡ Μεγαλομάρτυς Εὐφημία μὲ τὸ ἐξαίσιον αὐτὸ θαῦμα ἐπεκύρωσε καὶ ὑπέγραψε τὸν ὀρθόδοξον Τόμον καὶ διεσάλπισε τὸ Χριστολογικὸν δόγμα περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ μας εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ ἀπέδειξε τὴν διδασκαλίαν τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Μονοφυσιτῶν ὡς σατανικὴν πλάνην.

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ ἔρωτι, Λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς oσμὴν ἔδραμες, Χριστοῦ πανεύφημε, οἴα νεᾶνις παγκαλῆς, καὶ Μάρτυς πεποικιλμένη, ὅθεν εἰσελήλυθας, ἐiς παστάδα οὐράνιον, κόσμω διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καὶ σῴζουσα τοὺς σοὶ ἐκβοώντας, χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τετάρτη 10 εώς Τετάρτη 17 Οκτωβρίου  

μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018: ΡΟΔΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Από το χωριό της Λάρδου θα ξεκινήσει πούλμαν, περνώντας και από τα υπόλοιπα χωριά. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Ρόδου, επιβίβαση στο καράβι και ώρα 16:00  απόπλους για το λιμάνι του Πειραιά.

Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας
Πέρασμα προς Προυσό
2η μέρα ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για το Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις όπως τις Θερμοπύλες και τον Γοργοπόταμο με το ιστορικό γεφύρι. Θα δούμε και τα «πατήματα της Παναγίας», τα ίχνη που άφησε στον δρόμο της για τον Προυσό. Στην συνέχεια προσκύνημα στην Παναγία την Προυσιώτισσα, όπου η εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι και διανυκτέρευση.

3η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μετέωρα
Λίμνη Καστοριάς
Μετά το πρωινό, αναχώρηση μέσω Λαμίας – Δομόκου – Τρικάλων για την Καλαμπάκα. Προσκύνημα στην Μονή του Αγίου Στεφάνου και στην Μονή Βαρλαάμ.  Στην συνέχεια διαμέσου Γρεβενών θα φθάσουμε στην Μονή Μικροκάστρου στα Σιάτιστα. Επίσκεψη στην  Παναγία την Μαυριώτισσα δίπλα στην λίμνη, στην Καστοριά. Περίπατος και διανυκτέρευση.

4η μέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018: ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΒΕΡΟΙΑ
Εμπόριο Κοζάνης - Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
Άγιος Λουκάς ο Ιατρός - Μονή Δοβρά
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Κλεισούρα. Εκεί βρίσκεται η Μονή της Παναγίας, όπου ασκήτεψε η Αγία Σοφία η νέα.        Συνεχίζουμε για το Εμπόριο Κοζάνης. Σήμερα εκτός από τον Ιερό ναό του Αγίου Μηνά υπάρχει και πιστό αντίγραφο του Πύργου του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, πιστό αντίγραφο του Ναού της του Θεού Σοφίας (Αγιά Σοφιάς) της Κωνσταντινούπολης, παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίαςτης Φαρμοκολύτριας εντός του ναού του Αγίου Μηνά. Ἐπειτα, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας και στο μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Στη συνέχεια του προγράμματος μας θα φθάσουμε στην Μονή Δοβρά στη Βέροια. Έντονη παρουσία με πολλά θαύματα κατέχει ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.  Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη  για διανυκτέρευση.
Είσοδος τάφου Φιλίππου Β΄
στο μουσείο της Βεργίνας

5η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ


Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Σουρωτή - Τάφος Αγίου Παϊσίου

Θεία Λειτουργία 7.30-10.30 στον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη.  Προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στην Σουρωτή. Ξενάγηση και διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη.

6η μέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
Ουρανούπολη
Άγιον Όρος
Πρωινό και αναχώρηση για την Ουρανούπολη για τον περίπλου του Αγίου Όρους. Θα προσεγγίσουμε τις Ι.Μονές Ζωγράφου, Κοσταμονίτου, Δοχειαρείου, Ξενοφώντος, Αγίου Παντελεήμονος, Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου, Νέα Σκήτη, Αγίας Άννας. Όλη τη δυτική πλευρά του Αγίου Όρους, στο περιβόλι της Παναγίας.


 7η μέρα ΤΡΙΤΗ 16/10/2018: ΒΟΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Προσκύνημα στην Μονή Ξενιάς στον Αλμυρό και αναχώρηση για τον Πειραιά με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ. Αναχώρηση με το πλοίο για την Ρόδο στις 19:00. 

8η μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Άφιξη στις 10.10 π.μ. της Τετάρτης και επιστροφή με το πούλμαν.


Για συμμετοχή

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22440 44245
και στο κινητό 6980288399


Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ


Την Τετάρτη 22 Αυγούστου  2018 και ώρα 22:30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε  η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς,
 υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου,
στο χώρο που τελείται η παραδοσιακή πανήγυρις.

Θερμές ευχαριστίες σε  όλους όσους συνεισέφεραν οικονομικά παίρνοντας  μέρος στη λαχειοφόρο με την αγορά λαχνών. 

            Ο λαχνός που κέρδισε το αυτοκίνητο  είναι ο αριθμός              

32160Ο τυχερός βρέθηκε στην Ρόδο, στην ενορία των Αγίων Αναργύρων.
Αναζήτηση