Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥχομεν τήν τιμήν νά σας προσκαλέσομεν νά παρευρεθείτε εἰς τήν Ὑποδοχήν το ερο Λειψάνου τς εράς Σιαγόνας το  ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, κ τς ερς Μονς Σταυρονικήτα το   γίου ρους, τήν 26ην  κτωβρίου 2018, μέρα Παρασκευή.


         Μέ τίς ελογίες το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου όδου κ.κ.Κυρίλλου, θά φιλοξενήσουμε τό ερό Λείψανο μέχρι καί τήν Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, συμφώνως πρός τό πισυναπτόμενο πρόγραμμα.


         παρουσία σας καί συμμετοχή σας ες τάς εράς κολουθίας θά προσφέρει ες μς μεγάλην χαράν καί τιμήν.
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Μοναχική Κουρά

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας τῆς 29ῆς  Ὀκτωβρίου, μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Κύριλλος προέβῃ στην ρασοφορία τῆς νέας ἀδελφής, εἰς τήν ὁποία ἐδόθη τό ὄνομα Εὐφημία Μοναχή.Βίος καὶ πολιτεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας


Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ ἤθλησε τὸ ἔτος 303. Κατήγετο ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα. Ἦτο θυγάτηρ τοῦ περιφανοῦς καὶ πλουσίου Συγκλητικοῦ Φιλόφρονος καὶ τῆς εὐσεβοῦς καὶ φιλοπτώχου Θεοδοσιανῆς. Ἡ Ἁγία ἐπαιδαγωγήθη «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» διὸ ἠγάπησε τὸν Χριστό, τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μετὰ ζήλου ὁμολογίαν τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀνθύπατος της Ἀνατολῆς Πρίσκος ἔχων συγκάθεδρον τὸν φιλόσοφον καὶ ἱερέα τοῦ Ἄρεως Ἀπελλιανόν, ἐκήρυξε, κατὰ τὴν ἀπόφασιν καὶ ἐντολὴν τοῦ Διοκλητιανοῦ, διωγμὸν κατὰ τῶν Χριστιανῶν εἰς τὴν Ἀνατολήν. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ ψευδωνύμου θεοῦ Ἄρεως ἐζήτησε ἅπαντες οἱ κάτοικοι νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἑορτήν. Ὄσoι δὲν θὰ προσήρχοντο θὰ ἐτιμωροῦντο μὲ φοβερὰ κολαστήρια. Οἱ χριστιανοὶ καθ᾿ ὀμάδας ἐκρύπτοντο ἄλλοι εἰς οἰκίας καὶ ἄλλοι εἰς ἐρημικὰς περιοχάς. Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἠγεῖτο μιᾶς τοιαύτης ὁμάδος στηρίζουσα τοὺς πιστοὺς διὰ τοῦ φλογεροῦ λόγου της.

Συνελήφθη ἡ Ἁγία μετὰ τῶν τεσσαράκοντα ἐννέα μελῶν τῆς ὁμάδος της. Εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Πρίσκου νὰ θυσιάσουν εἰς τὸ εἴδωλον τοῦ Ἄρεως ἡ Ἁγία καὶ ἡ ὁμάδα της ἠρνήθησαν μὲ τόλμην καὶ παρρησίαν, ἀπὸ τὴν ἀπάντησίν των ἐθυμώθη ὁ Πρίσκος καὶ ἔδωκεν ἐντολὴν νὰ δέρουν ἐπὶ εἴκοσι ἡμέρας τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ τοὺς φυλακίσουν. Μετὰ τὰς εἴκοσι ἡμέρας ἐδοκίμασε καὶ πάλιν νὰ πείσει τοὺς μάρτυρας νὰ θυσιάσουν. Μετὰ τὴν ἀρνησίν των, τοὺς ἔδειραν τόσον, ὥστε κατεπονήθησαν οἱ δέροντες στρατιῶται. Τότε τοὺς λοιποὺς μάρτυρας ὁ Πρίσκος ἔκλεισεν εἰς τὴν φυλακήν, τὴν δὲ Ἁγίαν προσεπάθησε νὰ τὴν πείσει νὰ θυσιάσει. Μετὰ τὴν ἄρνησίν της καὶ τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς της εἰς τὸν Χριστὸν τὴν ἔβαλον εἰς τὸν τροχὸν καὶ ἔτσι κατεκόπτετο ὅλον τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας. Κατὰ τὸ μαρτύριόν της ἡ Ἁγία προσηύχετο διαρκῶς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς προσευχῆς τῆς θαυματουργικῶς ἐλύθη ἀπὸ τὸν τροχὸν καὶ ἀποκατεστάθη τέλειον καὶ ὑγιὲς τὸ σῶμα της. Ἐν συνεχείᾳ ἐρρίφθη ἡ Ἁγία εἰς πυρακτωμένην κάμινον. Οἱ προεστῶτες τῶν ὑπηρετῶν Σωσθένης καὶ Βίκτωρ ἠρνήθησαν νὰ ρίψουν τὴν Ἁγίαν εἰς τὴν κάμινον, διότι ἔβλεπον νὰ ἵστανται παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Ἁγίας δυὸ φοβεροὶ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦσαν ὄτι θὰ διασκορπίσουν τὸ πῦρ. Ὁ Σωσθένης καὶ ὁ Βίκτωρ ὡμολόγησαν τὸν Χριστὸν καὶ ἐμαρτύρησαν. Προσευχηθεῖσα ἡ Ἁγία ἐρρίφθη εἰς τὴν κάμινον. Ἡ φλὸξ δὲν ἤγγισε τὴν Ἁγίαν, ἀλλὰ διεσκορπίσθη ἔξω τῆς καμίνου καὶ ἔκαυσε πολλούς.

Ὁ Πρίσκος ὑπέβαλε την Ἁγίαν εἰς νέον μαρτύριον. Ἐκτύπων τὴν Μάρτυρα μὲ ὀξεῖς λίθους καὶ σίδηρα αἰχμηρὰ καὶ ἔτσι κατεκόπη καὶ κατεξεσχίσθη τὸ σωμά της. Καὶ πάλιν θαυματουργικῶς ἀποκατεστάθη ὑγιής. Ἀκολούθως ἐρρίφθη ἡ Ἁγία εἰς μεγάλην δεξαμενήν, ὅπου ὑπῆρχον σαρκοβόρα θηρία τῆς θαλάσσης. Τὰ θηρία ὄχι μόνον δὲν ἔβλαψαν τὴν Ἁγίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐβάσταζον ἐπάνω των. Ἔπειτα ἔβαλον τὴν Μάρτυρα εἰς λάκκον μὲ σουβλιά. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξῆλθεν ἀβλαβής. Ἐπεχείρησεν ὁ Πρίσκος νὰ πριονίσει καὶ νὰ καύσει τὴν Ἁγίαν. Οἱ ὀδόντες ἐστράβωσαν καὶ τὸ πῦρ ἐσβέσθη καὶ οὐδὲν αὕτη ἔπαθεν. Τέλος ἐρρίφθη ἡ Μάρτυς εἰς θηρία, τὰ ὁποῖα ἦλθον πλησίον της προσκυνοῦντα αὐτήν. Ἐπειδὴ ἡ Ἁγία πρὸ τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἱκέτευσε τὸν Χριστὸν νὰ τὴν ἀναπαύσῃ πλησίον Του, μία ἄρκτος τὴν ἐδάγκωσε καὶ οὕτω παρέδωκε τὴν ἁγίαν της ψυχὴν εἰς χεῖρας τοῦ Νυμφίου της.

Χαίροντες οἱ γονεῖς της ἔθαψαν μετὰ πάσης τιμῆς τὸ πάνσεπτόν της λείψανον εἰς τὴν Χαλκηδόνα καὶ ἐδόξαζαν τὸν Κύριον, διότι ἠξιώθησαν τῆς τιμῆς νὰ ἔχουν τὴν θυγατέρα των Μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρέσβειράν των πλησίον Του.

Ὁ Κύριος ἐτίμησε τὴν καλλίνικον παρθένον καὶ μάρτυρα Εὐφημίαν μὲ τὴν δωρεὰν τῆς ἀφθαρσίας τοῦ πολυάθλου καὶ παρθενικοῦ της σώματος. Εἰς τὴν Χαλκηδόνα συνῆλθαν οἱ 630 θεοφόροι Πατέρες τὸ ἔτος 451 συγκροτήσαντες τὴν Ἁγίαν Τετάρτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐπὶ τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ κατεδίκασε τὸν αἱρετικὸν Εὐτυχῆ, ὅστις ἐκήρυττε τὴν πλάνην, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει μόνον μίαν φύσιν καὶ μίαν ἐνέργειαν, αὐτὴν τῆς Θεότητος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐδογμάτισαν τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει δυὸ τελείας φύσεις, θελήσεις καὶ ἐνεργείας, τὴν θείαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, εἰς μίαν Ὑπόστασιν. Εἶναι δὲ ἡνωμέναι αἱ δυὸ φύσεις ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀναλλοιώτως καὶ ἀδιαιρέτως. Κατὰ τὴν ἀνωτέρω Σύνοδον οἱ Ὀρθοδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμον, ὁ ὀποῖος περιεῖχε τὴν πίστιν τὴν ἀληθῆ, τὴν ὁποίαν πάντοτε ἐπίστευε καὶ ἐκήρυττεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης οἱ αἱρετικοὶ Μονοφυσῖται συνέταξαν ἴδιον τόμον, ποὺ περιεῖχε τὰς πλάνας των. Τότε ὁμοφώνως ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ ἀπεφάσισαν νὰ τεθοῦν καὶ τὰ δυὸ κείμενα ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ ἀνοίξαντες τὴν λειψανοθήκην ἔπραξαν οὕτως καὶ ἐσφράγισαν πάλιν ταύτην. Ὅτε δὲ ἤνοιξαν τὴν θήκην, εὗρον τὸν Τόμον τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν τὸ κείμενον εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς. Ἔτσι ἡ Μεγαλομάρτυς Εὐφημία μὲ τὸ ἐξαίσιον αὐτὸ θαῦμα ἐπεκύρωσε καὶ ὑπέγραψε τὸν ὀρθόδοξον Τόμον καὶ διεσάλπισε τὸ Χριστολογικὸν δόγμα περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ μας εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ ἀπέδειξε τὴν διδασκαλίαν τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Μονοφυσιτῶν ὡς σατανικὴν πλάνην.

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ ἔρωτι, Λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς oσμὴν ἔδραμες, Χριστοῦ πανεύφημε, οἴα νεᾶνις παγκαλῆς, καὶ Μάρτυς πεποικιλμένη, ὅθεν εἰσελήλυθας, ἐiς παστάδα οὐράνιον, κόσμω διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καὶ σῴζουσα τοὺς σοὶ ἐκβοώντας, χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τετάρτη 10 εώς Τετάρτη 17 Οκτωβρίου  

μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018: ΡΟΔΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Από το χωριό της Λάρδου θα ξεκινήσει πούλμαν, περνώντας και από τα υπόλοιπα χωριά. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Ρόδου, επιβίβαση στο καράβι και ώρα 16:00  απόπλους για το λιμάνι του Πειραιά.

Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας
Πέρασμα προς Προυσό
2η μέρα ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για το Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις όπως τις Θερμοπύλες και τον Γοργοπόταμο με το ιστορικό γεφύρι. Θα δούμε και τα «πατήματα της Παναγίας», τα ίχνη που άφησε στον δρόμο της για τον Προυσό. Στην συνέχεια προσκύνημα στην Παναγία την Προυσιώτισσα, όπου η εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι και διανυκτέρευση.

3η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μετέωρα
Λίμνη Καστοριάς
Μετά το πρωινό, αναχώρηση μέσω Λαμίας – Δομόκου – Τρικάλων για την Καλαμπάκα. Προσκύνημα στην Μονή του Αγίου Στεφάνου και στην Μονή Βαρλαάμ.  Στην συνέχεια διαμέσου Γρεβενών θα φθάσουμε στην Μονή Μικροκάστρου στα Σιάτιστα. Επίσκεψη στην  Παναγία την Μαυριώτισσα δίπλα στην λίμνη, στην Καστοριά. Περίπατος και διανυκτέρευση.

4η μέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018: ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΒΕΡΟΙΑ
Εμπόριο Κοζάνης - Ιερός Ναός Αγίου Μηνά
Άγιος Λουκάς ο Ιατρός - Μονή Δοβρά
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Κλεισούρα. Εκεί βρίσκεται η Μονή της Παναγίας, όπου ασκήτεψε η Αγία Σοφία η νέα.        Συνεχίζουμε για το Εμπόριο Κοζάνης. Σήμερα εκτός από τον Ιερό ναό του Αγίου Μηνά υπάρχει και πιστό αντίγραφο του Πύργου του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, πιστό αντίγραφο του Ναού της του Θεού Σοφίας (Αγιά Σοφιάς) της Κωνσταντινούπολης, παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίαςτης Φαρμοκολύτριας εντός του ναού του Αγίου Μηνά. Ἐπειτα, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας και στο μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Στη συνέχεια του προγράμματος μας θα φθάσουμε στην Μονή Δοβρά στη Βέροια. Έντονη παρουσία με πολλά θαύματα κατέχει ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.  Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη  για διανυκτέρευση.
Είσοδος τάφου Φιλίππου Β΄
στο μουσείο της Βεργίνας

5η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ


Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Σουρωτή - Τάφος Αγίου Παϊσίου

Θεία Λειτουργία 7.30-10.30 στον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη.  Προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στην Σουρωτή. Ξενάγηση και διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη.

6η μέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
Ουρανούπολη
Άγιον Όρος
Πρωινό και αναχώρηση για την Ουρανούπολη για τον περίπλου του Αγίου Όρους. Θα προσεγγίσουμε τις Ι.Μονές Ζωγράφου, Κοσταμονίτου, Δοχειαρείου, Ξενοφώντος, Αγίου Παντελεήμονος, Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου, Νέα Σκήτη, Αγίας Άννας. Όλη τη δυτική πλευρά του Αγίου Όρους, στο περιβόλι της Παναγίας.


 7η μέρα ΤΡΙΤΗ 16/10/2018: ΒΟΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Προσκύνημα στην Μονή Ξενιάς στον Αλμυρό και αναχώρηση για τον Πειραιά με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ. Αναχώρηση με το πλοίο για την Ρόδο στις 19:00. 

8η μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Άφιξη στις 10.10 π.μ. της Τετάρτης και επιστροφή με το πούλμαν.


Για συμμετοχή

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22440 44245
και στο κινητό 6980288399


Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ


Την Τετάρτη 22 Αυγούστου  2018 και ώρα 22:30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε  η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς,
 υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου,
στο χώρο που τελείται η παραδοσιακή πανήγυρις.

Θερμές ευχαριστίες σε  όλους όσους συνεισέφεραν οικονομικά παίρνοντας  μέρος στη λαχειοφόρο με την αγορά λαχνών. 

            Ο λαχνός που κέρδισε το αυτοκίνητο  είναι ο αριθμός              

32160Ο τυχερός βρέθηκε στην Ρόδο, στην ενορία των Αγίων Αναργύρων.
ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

"'Αγάπησε τον έναν ίνα πάντες σε αγαπήσωσιν"

           Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει στο Φανάρι, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αποφάσισε χθές, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, την αγιοκατάταξη του Γέροντος της Πάτμου Αμφιλοχίου Μακρή (1889-1970).

Ταις του σου Αγίου πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής γεννήθηκε στο νησί της αποκάλυψης, στην Πάτμο το 1889. Υπήρξε μεγάλος υπερασπιστής της ορθοδοξίας, έχοντας υποφέρει πολλά κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής στα νησιά της Δωδεκανήσου. Κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων, ίδρυσε πολλά κρυφά σχολειά και διασφάλισε ότι η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη πίστη θα συνεχιζόταν και θα μεταλαμπαδευόταν στα νέα παιδιά των νησιών, παρά τις απόπειρες των φασιστών και της εκκλησίας της Ρώμης να αποκοπούν από τις ρίζες τους.

Για πολλά χρόνια υπήρξε ηγούμενος της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Επίσης ίδρυσε τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού το 1937. Έχει χαρακτηριστεί για τις πολλές αρετές του, την αγάπη του, την ταπεινότητα του και την πατρική του ανησυχία για τα πνευματικά παιδιά του. Ο μακαριστός Γέροντας αγωνίσθηκε για τον μοναχισμό και την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ο ίδιος ταξίδεψε ως ιεροκήρυκας κατά τη διάρκεια όλων των πολεμικών ετών και αργότερα. Επιπλέον ο γέροντας ίδρυσε πολλά μοναστήρια σε διάφορα ελληνικά νησιά και ήταν υπεύθυνος για τα ορφανοτροφεία και διάφορα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

 Ο Άγιος Αμφιλόχιος εκοιμήθη το 1970.


«Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτήν την εντολήν: Όσον μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπην προς το πρόσωπον του Χριστού σε τέτοιο σημείον, όπου, όταν θα προφέρετε το όνομά Του, να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε Αυτός θα γίνη ο Δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι ο Οδηγός σας, ο Αδελφός σας, ο Πατέρας σας και ο Γέροντάς σας».
( Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής )

Πηγή: http://www.pemptousia.gr


Σχετικά βίντεο:


Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ


Η Μονή κατακλύστηκε από πιστούς από τη Ρόδο , τα γύρω χωριά και τα νησιά, το απόγευμα της Τετάρτης της 22ας Αυγούστου 2018, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν την θαυματουργική εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου της Υψενής και την τιμία κάρα του Οσίου πατρός ημών Μελετίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κ.κ. Σάββας χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου και του Σεβασμιωτάτου  Γάνου και Χώρας κ.κ. Αμφιλοχίου. Παρέστη επίσης ο Καθηγούμενος της Σεβασμίας Μονής Σταυρονικήτα Αρχιμανδρίτης π. Τύχων, πλήθος ιερέων της ευρύτερης περιοχής, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος  και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καθώς και ο Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Ρουμάνης.

Ακολούθησε η παραδοσιακή πανήγυρις με την συμβολή πολλών εθελοντών που βοήθησαν στην επιτυχή διεξαγωγή της και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η  μεγάλη κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου με δώρο ένα αυτοκίνητο.

Η προσέλευση των πιστών στο Ναό της Παναγίας ήταν συγκινητική, αφού συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι τις πρωινές ώρες.

Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου και Χώρας κ.κ.  Αμφιλοχίου και το εσπέρας της ίδιας ημέρας εψάλλει το κτιτορικό μνημόσυνο .Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ


Την Τετάρτη 22 Αυγούστου  2018 και ώρα 22:30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε  η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς, υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου, στο χώρο που τελείται η παραδοσιακή πανήγυρις.


Θερμές ευχαριστίες σε  όλους όσους συνεισέφεραν οικονομικά παίρνοντας  μέρος στη λαχειοφόρο με την αγορά λαχνών.

Ο λαχνός που κερδίζει το αυτοκίνητο  είναι ο αριθμός

                     
32160


Ο τυχερός αριθμός θα δημοσιοποιηθεί στην τοπική εφημερίδα «Ροδιακή», στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι «Θάρρι», καθώς και στο διαδίκτυο στο  https://rodosreport.gr/panigiri-panagia-ipseni-2018/

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22440 44245 και στο κινητό 6989367346.


Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Επιτάφιος της Παναγίας


Όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μιλούμε για «Επιτάφιο» και «Εγκώμια», αμέσως ο νους μας πηγαίνει συνήθως στη Μεγάλη Παρασκευή, όπου το πλήθος των πιστών έρχεται να προσκυνήσει μέσα στο ανθοστόλιστο κουβούκλιο το εικονιζόμενο Σώμα του Χριστού. Υπάρχει όμως και σε πολλά μέρη η ευλαβής συνήθεια να στολίζουν ανάλογο επιτάφιο με άνθη την παραμονή του Δεκαπενταυγούστου, τιμώντας το πάνσεπτο πρόσωπο της Αειπαρθένου Μαρίας, της ολοένα μεθισταμένης στον Ουρανό, πλάι στον Υιό Της, επισημαίνοντας την ξεχωριστή θέση, την οποία κατέχει Εκείνη ενώπιον του Θεού, αλλά και στην καρδιά όλων των ανθρωπίνων γενεών.

Η εξέχουσα θέση που κατέχει η Κυρία Θεοτόκος στη ζωή των ορθοδόξων αναδύεται από την ίδια την προσωπικότητα της και το ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Η ευσέβεια του λαού του Θεού ύμνησε τις αρετές και την αγιότητα της αποδίδοντας σ’ αυτήν επίθετα και χαρακτηρισμούς πού απεικονίζουν τις εσωτερικές της ποιότητες. Ή μορφή της κυριαρχεί στις ψυχές των πιστών ως Μητέρα, συμπαραστάτης και βοηθός στον πνευματικό, αλλά και στον καθημερινό τους αγώνα. Ας την παρακαλούμε να ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ για μας, ώστε να μας σώσει ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

Με αισθήματα βαθιάς τιμής και αγάπης συγκεντρώθηκαν στην Ιερά Μονή οι πιστοί να ψάλλουν ευλαβικά μαζί με τις μοναχές τα Εγκώμια της Παναγίας, παρακαλώντας Την να λυτρώσει τον κόσμο από κάθε συμφορά και να πρεσβεύει στον Σωτήρα και Λυτρωτή Υιόν της και Θεό μας να λάβουν όλοι οι άνθρωποι την Βασιλεία των Ουρανών.

Στην συνέχεια πλήθος προσκυνητών ακολούθησε το έθιμο της περιφοράς του Επιταφίου της Παναγίας στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου και Χώρας κ.κ. Αμφιλοχίου, κληρικών και μοναχών της Ιεράς Μονής Θαρρίου και της Ιεράς Μονής Αρταμίτου.

Έπεται η Πανήγυρις του Μοναστηριού στα εννιάμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Αναζήτηση