Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου, ὁ Μέγας Εὐθύμιος (Φώτης Κόντογλου)

     
     Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρῖνον». Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά. «Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη». Καὶ ὁ ὑμνωδὸς γιὰ τὸν καθένα ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ δάκρυ καθημερινό, ἀλλὰ ὄχι τὸ δάκρυ τῆς ἀπελπισίας, ἀλλὰ τῆς κατανύξεως τὸ «χαροποιὸν δάκρυον» ψέλνει παθητικά: «Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Εὐθύμιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

     Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ποὺ ἑορτάζει τὴ μνήμη του ἡ Ἐκκλησία στὶς 20 τοῦ Ἰανουαρίου, ἐστάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς φωστῆρες τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας. Γεννήθηκε στὴ Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας στὰ 377 μ.X. Ἀληθινὰ ἐκ κοιλίας μητρὸς ἤτανε ἁγιασμένος, γιατὶ ἀφοσιώθηκε στὸ Θεὸ ἀπὸ τριῶν χρονῶν παιδί. Ὁ Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης, ποὺ μόνασε στὸ κοινόβιο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου ὕστερα ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου, γράφει πὼς ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια της ἡλικίας του τὸ στόμα του ἀενάως δοξολογοῦσε τὸ Θεό, ἡ χαρά του ἤτανε νὰ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ ἀκούγει τὰ ἅγια γράμματα μὲ φόβο καὶ κατάνυξη. «Τὸν δὲ μεταξὺ χρόνον, οἶκοι ἐσχόλαζεν ἔν τε τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ψαλμωδίᾳ καὶ ταῖς τῶν θείων λόγων ἀναγνώσεσι, διανυκτερεύων τε καὶ ἡμερεύων, εἰδὼς ὅτι ὁ μελετῶν ἐν νόμῳ Κυρίου ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἔσται ὡς καὶ τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ».

     Σὰν ἔγινε 29 χρονῶν, πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ προσκύνησε τοὺς ἁγίους Τόπους, ἔπειτα ἐπισκέφθηκε τοὺς πατέρας τῆς ἐρήμου καὶ τέλος κατοίκησε σ᾿ ἕνα σπήλαιο τῆς λαύρας τοῦ Φαρᾶν, κ᾿ ἐζοῦσε μὲ τέλεια ἀκτημοσύνη, πλέκοντας ψάθες γιὰ τὴ συντήρησή του. Ἐκεῖ κάθισε πέντε χρόνια, μ᾿ ἕναν ἄλλον ἀσκητὴ Θεόκτιστο. Μετὰ τὰ πέντε χρόνια πήγανε ἀπὸ τὸ Φαρᾶν καὶ ἥβρανε μέσα σ᾿ ἕνα ξεροπόταμο, ποὺ τὸ λένε τώρα Οὐάντι Δαμπόρ, ἕνα σπήλαιο ἀπόγκρεμνο, κ᾿ ἐκεῖ κατοικήσανε. Μὲ τὸν καιρὸ πληθύνανε οἱ ἀδελφοί, καὶ στὸ τέλος κάνανε ἕνα μοναστήρι κοινόβιο, τὸ πρῶτο ποὺ γίνηκε στὴν Παλαιστίνη, καὶ μέσα σ᾿ αὐτὸ οἱ μοναχοὶ ζούσανε μὲ ἄκραν αὐστηρότητα. Ὁ μέγας Εὐθύμιος, ὁ ἡγούμενός του, ἔλεγε: «Ὀφείλει εἶναι ὁ μοναχὸς ὅλος ὀφθαλμός, πάντοθεν ἑαυτὸν περισκέπην ἀκοίμητον ἔχων πρὸς τὴν αὐτοῦ φυλακὴν τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα, ὡς ἐν μέσῳ παγίδων διοδεύων ἀεί». Ἀπὸ τὴν αὐστηρότητα τοῦ βίου κάποιοι μοναχοὶ ἀπαυδήσανε καὶ θέλανε νὰ φύγουνε. «Τὰ κελλία στενὰ λίαν καὶ ἀπαραμύθητα ἦσαν, οὕτως αὐτὰ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου κελεύσαντος».
Χρειάζεται πολὺ χαρτὶ καὶ μελάνι γιὰ νὰ γράψει κανένας καταλεπτῶς τὴν πολιτεία τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, τὰ λόγια του ποὺ σωθήκανε στὸ βίο του, τὰ θαύματά του καὶ τὴν κοίμησή του. Ἡ ἁγιότητά του ἀκούσθηκε σ᾿ ὅλη τη χριστιανοσύνη. Ὀνομάσθηκε «μέγας φωστὴρ καὶ ἥλιος τῆς ἐρήμου». Ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 473 μ.X., ἡμέρα Σάββατο, σὲ ἡλικία 97 χρονῶν. «Ἢν δὲ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἀγγελικόν, ἡ ἕξις ἄπλαστος (ἀφελής, ἀπροσποίητη), τὸ ἦθος πραΰτατον, ἡ δὲ φαινομένη τοῦ σώματος αὐτοῦ ὄψις στρογγυλοειδὴς τε ὑπῆρχε καὶ φαιδρὰ καὶ λευκὴ καὶ εὐόμματος. Ἢν δὲ ὑποκόλοβος τὴν ἡλικίαν καὶ ὁλοπόλιος, ἔχων τὸν πώγωνα μέγαν, φθάνοντα ἕως τῆς κοιλίας, καὶ ἀσινὴ πάντα τὰ μέλη· οὔτε γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἢ οἱ ὀδόντες ἢ ἕτερον μέλος τὸ παράπαν ἐβλάβη ἀλλὰ στερρός τε καὶ πρόθυμος ὢν ἐτελειώθη».

     Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔκανε εἶναι καὶ τὸ ἀκόλουθο, ποὺ τὸ διηγήθηκε στὸν Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τὸ βίο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, ἕνας φύλαρχος Σαρακηνός, Τερέβωνας λεγόμενος, γιὰ τὸν πάππο του ποὺ εἶχε τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ ποὺ τὸν ἕγιανε ὁ ἅγιος. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ γέρο - Τερέβωνας, τὸν καιρὸ ποὺ ἦταν ἀκόμα παιδὶ παράλυσε τὸ μισὸ κορμί του, τὸ δεξιὸ μέρος, ἀπὸ τὸ κεφάλι ἕως τὰ πόδια. Ὁ πατέρας του Ἀσπέβετος, ποὺ ἤτανε κι᾿ αὐτὸς φύλαρχος, ἤτανε ἀπαρηγόρητος, γιατὶ οἱ γιατροὶ δὲν μπορέσανε νὰ δώσουνε ὠφέλεια στὸ παιδί του. Βρισκότανε στὴν Ἀραβία κ᾿ εἴχανε στήσει τὰ τσαντήρια τους. Ὅπου, μιὰ νύχτα, βλέπει τὸ ἄρρωστο παιδὶ στὸν ὕπνο τοῦ ἕναν καλόγερο μὲ μακριὰ γενειάδα καὶ τοῦ λέγει: «Τί ἀσθένεια ἔχεις;» Κ᾿ ἐκεῖνο ἔδειξε τὸ παράλυτο μέρος τοῦ κορμιοῦ του. Κι᾿ ὁ μοναχός του λέγει πάλι: «Ὅ,τι τάξεις στὸ Θεό, θὰ τὸ κάνεις, ἂν ἐλευθερωθεῖς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια;» Καὶ τὸ παιδὶ εἶπε: «Ναί». Τότε τοῦ λέγει ὁ γέροντας: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Εὐθύμιος, ποὺ κάθουμαι στὴν ἔρημο, δέκα μίλια ἀνατολικὰ τῆς Ἱερουσαλήμ, μέσα στὸ ξεροπόταμο ποὺ εἶναι νοτινὰ ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ πηγαίνει στὴν Ἱεριχώ. Ἂν θέλεις νὰ θεραπευθεῖς, ἔλα σὲ μένα κι᾿ ὁ Θεὸς θὰ σὲ γιατρέψει».

     Τὸ πρωί, εἶπε τὸ ὄνειρο τὸ παιδὶ στὸν πατέρα του, κ᾿ ἐκεῖνος ἀμέσως πρόσταξε νὰ σηκώσουνε τὶς τέντες καὶ νὰ τραβήξουνε κατὰ τὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, ποὺ τὸ βρήκανε ρωτώντας. Οἱ μοναχοί, σὰν εἴδανε τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων, φοβηθήκανε. Μοναχὰ ὁ Θεόκτιστος κατέβηκε καὶ τοὺς ρώτησε τί ζητᾶνε. Κ᾿ ἐκεῖνοι τοῦ εἴπανε «τὸν Εὐθύμιο, τὸ δοῦλο τοῦ Θεοῦ». Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἡσύχαζε κ᾿ εἶχε δώσει παραγγελία νὰ μὴν τὸν ἀνησυχήσουνε ὡς τὸ Σάββατο, εἶπε στὸν Ἀσπέβετο νὰ περιμένουνε. Ἀλλὰ ὁ δυστυχὴς πατέρας τοῦ ἔδειξε τὸ παιδὶ ποὺ κειτότανε ξυλιασμένο καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ τὸν λυπηθεῖ. Τότε ὁ Θεόκτιστος πῆγε καὶ εἶπε στὸν ἅγιο τὴν ἱστορία. Κ᾿ ἐκεῖνος κατέβηκε, καὶ σὰν εἶδε τὸ παιδί, ἔκανε προσευχὴ πολλὴν ὥρα, ὕστερα τὸ σταύρωσε, καὶ παρευθὺς ἔγινε καλὰ ὁ Τερέβωνας. Βλέποντας οἱ Ἀραπάδες αὐτὸ τὸ θαῦμα, γονατίσανε καὶ φιλούσανε τὰ πόδια τοῦ ἁγίου, καὶ τὸν παρακαλούσανε νὰ τοὺς βαφτίσει. Τότε ὁ ἅγιος παράγγειλε νὰ κάνουνε μία μικρὴ κολυμβήθρα σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς σπηλιᾶς, ποὺ σώζουνταν ὡς τὸν καιρὸ ποὺ τὰ ἔγραφε ὁ Κύριλλος, κι᾿ ἀφοῦ τοὺς κατήχησε, τοὺς βάφτισε. Τοὺς κράτησε στὸ μοναστήρι σαράντα μέρες γιὰ νὰ τοὺς διδάξει τὰ τῆς θρησκείας, κ᾿ ὕστερα φύγανε. Ἕνας μοναχὰ ἀπόμεινε στὸ μοναστήρι, ὁ θεῖος τοῦ Τερέβωνα, Τερέβωνας κι᾿ αὐτός, ἀδελφὸς τῆς μητέρας του, καὶ χειροτονήθηκε καλόγηρος, καὶ μοίρασε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχούς, ἀφοῦ ἔδωσε πολλὰ χρήματα γιὰ νὰ μεγαλώσουνε τὸ μοναστήρι. Στάθηκε τύπος καὶ ὑπογραμμὸς στὴν εὐσέβεια, καὶ κοιμήθηκε ἐν εἰρήνῃ.

     Μιὰ Κυριακὴ λειτουργοῦσε ὁ ἅγιος Εὐθύμιος, καὶ κατὰ τὰ συνηθισμένα κάποιος εὐλαβέστατος μοναχὸς Δομετιανὸς στεκότανε στὰ δεξιά της ἁγίας Τραπέζης βαστώντας τὸ λειτουργικὸ ριπίδι, κι᾿ ὁ Μαρίνος ὁ Σαρακηνὸς στεκότανε κοντὰ στὸ θυσιαστήριο, ἀκουμπώντας τὰ χέρια του στὰ κάγκελα. Ἄξαφνα βλέπει φωτιὰ νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ ἁπλώνεται ἀπάνω στὸ θυσιαστήριο σὰν νἄτανε σεντόνι πύρινο, καὶ σκέπασε τὸ μέγα Εὐθύμιο καὶ τὸ μακάριο Δομετιανό. Καὶ ἔμεινε ἔτσι σ᾿ ὅλο τὸ χερουβικό. «Τοῦτο δὲ τὸ θαῦμα οὐδεὶς εἶδεν εἰμὴ οἱ ὄντες τοῦ πυρὸς ἔνδον, καὶ Τερέβων, καὶ ὁ Χρυσίππου ἀδελφὸς Γαβρήλιος ὁ Καππαδόκης, εὐνοῦχος ὧν ἀπὸ γεννήσεως καὶ δι᾿ εἰκοσιπέντε ἐνιαυτῶν τότε εἰς τὴν ἐκκλησίαν προσελθών. Φόβω τοίνυν συσχεθεὶς ὁ Τερέβων, ἔφυγεν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἀπὸ τότε οὐκέτι προέθετο ἐπιστηρίζεσθαι τῷ καγκέλῳ τοῦ ἱερατείου, καθ᾿ ἣν εἶχε συνήθειαν τολμηρῶς καὶ θρασέως τοῦτο ποιεῖν κατὰ τὴν ὥραν τῆς θείας προσκομιδῆς, ἀλλ᾿ ὀπίσω πλησίον τῆς θύρας τῆς ἐκκλησίας ἵστατο, μετὰ φόβου καὶ εὐλαβείας κατὰ τὴν τῆς συνάξεως ὥραν κατὰ τὴν κελεύουσαν ἐντολὴν εὐλαβεῖς ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ μὴ καταφρονητάς».


(ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996)


Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

         Το βράδυ της Πέμπτης  22 Αυγούστου  2019  πραγματοποιήθηκε  η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς, υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου, στο χώρο που τελείται η παραδοσιακή πανήγυρις.

       Θερμές ευχαριστίες σε  όλους όσους συνεισέφεραν οικονομικά παίρνοντας  μέρος στη λαχειοφόρο με την αγορά λαχνών.

            Ο λαχνοί που κερδίζουν είναι οι αριθμοί:

1) 11321
2) 12177
3) 00595
4) 02425
5) 02941
6) 11327
7) 10911
8) 03852
9) 13165
10) 04532

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

H εορτή του Οσίου Μελετίου εν Υψενή της Ρόδου

  
  Με κάθε μεγαλοπρέπεια  εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Οσίου Μελετίου εν Υψενή της Ρόδου. Για ακόμα μια χρονιά πολλοί  ήταν οι πιστοί από διάφορες περιοχές της Ρόδου, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, που προσήλθαν στην Μονή της Υψενής να τιμήσουν την μνήμη του Οσίου και είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του και την αγία κάρα του.
     Το απόγευμα της Δευτέρας 11 Φεβρουαρίου τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλοχίου. Το πρωί τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ολύμπου κ. Κυρίλλου, ενώ το απόγευμα ακολούθησε ο μεθέορτος εσπερινός και η παράκληση του Οσίου.
     Μετά την Αγιοποίηση του Οσίου Μελετίου τον Νοέμβριο του 2013 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικομενικού Πατριαρχείου, μιας σημαντικής στιγμής για το νησί της Ρόδου και την ορθοδοξία, ακολουθεί με σταθερή πορεία η ανέγερση του Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου με τη συνδρομή προσφορών εκατοντάδων πιστών, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής.
Για να διαβάσετε το βίου του Οσίου, πατήστε  ΕΔΩ
Για να διαβάσετε κάποια από τα θαύματα, πατήστε ΕΔΩ
Για την ακολουθία, την παράκληση & τους χαιρετισμούς ΕΔΩ
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

        
     
κ τν πολλν θαυμάτων τινα ποίησε μ τν χάριν κα δύναμιν το Κυρίου μων ησο Χριστο κα ζν κα μετ θάνατον σιος πατρ μν Μελέτιος ναφέρομεν λίγα τινά ες δόξαν Θεο κα φέλειαν τν ναγινωσκόντων αυτά.

Θαυματουργικὴ αὔξηση τοῦ σίτου καὶ τοῦ ἐλαίου.

      Τὸ Νοέμβριο τοῦ 2010 ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ ἡ κ. Δέσποινα Μπογδάνου , κάτοικος  Μαριτσῶν Ρόδου. Μὲ συγκίνηση μᾶς  ἀνέφερε ὅτι ἡ γιαγιά της, ἡ ὁποία ἐκοιμήθει 100 ἐτῶν, καταγόμενη ἀπὸ τὸ Βάτι (κοντινὸ χωριό τῆς Λάρδου) τῆς μιλοῦσε συχνά γιὰ τὸν  ὅσιο Μελέτιο. Συνήθιζε μὲ ἁπλότητα νὰ τῆς λέει «ἐμεῖς ἐκεῖ  στὰ χωριά μας ἔχουμε τὸ δικό μας Ἅγιο, τὸν Ἅγιο Μελέτιο» καὶ ἄρχιζενὰτῆς διηγείται τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε ἀπὸ τὴν νεαρή του ἀκόμη ἡλικία. Αὐτὸ ποὺ χαράχτηκε στὴν παιδική της μνήμη ἦταν τὸ θαῦμα τῆς  αὔξησης καὶ ἐπάρκειας τοῦ συνεχῶς διανεμόμενου ἀπό τὸν ὅσιο, σίτου καὶ ἐλαίου, στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.. Συγκεκριμένα ὅταν οἱ γονεῖς του ἁπουσίαζαν ἀπασχολούμενοι στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, ὁ νεαρός Ἐμμανουήλ ἄνοιγε διάπλατα τὶς ἀποθῆκες τοῦ σπιτιοῦ τους καὶ διεμοίραζε στοὺς φτωχοὺς λάδι καὶ ἀλεύρι. Οἱ γείτονες, ποὺ πολλές φορές ἔγιναν μάρτυρες τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἀνήσυχοι ἐξαιτίας τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνέχειας τῆς ἐποχῆς, ἐνημέρωσαν τὴ μητέρα του ἡ ὁποία  τὸν ἐπέπληξε αὐστηρά θέλοντας, κατὰ τὴν ἀνθρώπινη λογική, νὰ τὸν συνετήσει. Ὁ ὅσιος γνωρίζοντας ὅτι  «ἱλαρὸν δότην ἀγαπᾷ ὁ  θεὸς»,  δέχτηκε ὅσα τοῦ καταλόγισε ἡ μητέρα του καὶ μὲ πραότητα τῆς ζήτησε νὰ τὸν ἀκολουθήσει. Μὲ ἔκπληξη τότε ἡ μητέρα του  ἀντίκρυσε τὴ γεμάτη ἀπό σιτάρι καὶ λάδι ἀποθήκη,  με περισσότερα  ἀγαθά ἀπὸ τὰ πρῶτα.

Ἡ διάβαση τοῦ ποταμοῦ


  Ὁ ὅσιος τελώντας  τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως  καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἱερά του καθήκοντα στὴ Λάρδο καὶ στὰ γύρω χωριά, ἀναγκάζονταν ἀρκετές φορές νὰ καθυστερεῖ τὴν ἐπιστροφή του στὴ  Μονή. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ  χειμώνα, εἶχε ἐπιπλέον νὰ  ἀντιμετωπίσει καὶ τὰ ὁρμητικὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ, ποὺ ἔπρεπε νὰ διασχίσει. Ἕνα βράδυ, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του, τρεῖς βοσκοὶ, ποὺ εἶχαν ἀποκλειστεῖ ἐξαιτίας τῆς σφοδρῆς κακοκαιρίας , τὸν εἶδαν στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ  νὰ προσεύχεται. Ἀφοῦ τελείωσε τὴν προσευχή του, ἔκανε  τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ στὰ νερὰ καὶ μεταφέρθηκε κατὰ τρόπο θαυμαστὸ καὶ παράδοξο στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Ἐν συνεχεία, καθ΄ὅλη τὴ διαδρομὴ μέχρι νὰ φτάσει στὴν πύλη τῆς Μονῆς τὸν καθοδηγοῦσε φῶς ἐξ Ὕψους κατερχόμενο. Οι βοσκοί, αὐτόπτες μάρτυρες, γνωστοποίησαν στοὺς συγχωριανούς τους το θαυμαστὸ γεγονὸς, ποὺ ἐπιβεβαίωνε τὴν ἁγιότητα τοῦ παπᾶ Μελέτιου.

Τό Θαύμα τοῦ Τούρκου


Ἕνας Τοῦρκος, ὀνομαζόμενος Ἀλή, εἶδε τὸν ὅσιο Μελέτιο νὰ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς Λάρδου στὸ Μοναστήρι, συνοδευόμενος ἀπὸ μία περικαλλῆ γυναίκα, ἡ ὁποία πάντοτε προπορευόταν. Ὁ Ἀλή, σκεπτόμενος πονηρὰ καὶ θέλοντας νὰ εξακριβώσει ποιὰ ἦταν ἡ γυναίκα αὐτή, κρύφτηκε καὶ τοὺς παρακολούθησε μέχρις ὅτου  ἔφθασαν στὴν Μονὴ καὶ εἰσῆλθαν στὸ ναό.   Στάθηκε τότε στὴ μοναδική εἴσοδο του καὶ ἀντίκρυσε μόνο τὸν ὅσιο  νὰ προσεύχεται γονυκλινὴς μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα. Ὅταν συνειδητοποίησε πὼς δὲν ὑπῆρχε ἄλλη διέξοδος,  ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ μποροῦσε να εἶχε διαφύγει ἡ γυναίκα, κατάλαβε πώς   δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν Παναγία, ἡ ὁποία κατεύθυνε τὰ διαβήματα τοῦ ὁσίου Μελετίου. Τότε, ἐξαιτίας τοῦ κακοῦ του λογισμοῦ, ἔμεινε παράλυτος μὴ μπορώντας νὰ κινηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση του. Ὁ Ἀλὴ, ἄρχισε νὰ χύνει δάκρυα μετανοίας καὶ νὰ παρακαλεῖ τὴ Θεομήτορα νὰ τὸν θεραπεύσει. Δὲν ἐπήλθε ὅμως ἡ ἴαση ἀφοῦ δὲν εἶχε ἀκόμη ζητήσει συγχώρεση καὶ ἀπό τὸν ὅσιο, ἐναντίον τοῦ ὁποῖου κακόβουλα σκέφθηκε. Ὁ ὁσιος πιστὸς μιμητὴς τοῦ πράου καὶ ἀνεξίκακου Δεσπότου Χριστοῦ τὸν συγχώρησε, τὸν  σφράγισε μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἔγινε ἀμέσως καλά. Σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν Παναγία καὶ τὸν ὅσιο προσέφερε  τὶς χρυσὲς λίρες τῆς γυναίκας του, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιχρυσώθηκε τὸ περιλαίμιο τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας Της. Ἀφιέρωσε συνάμα 4 ἄλογα καὶ τὸ καλύτερο κτῆμα τὸ ὁποῖο εἶχε στὴν Λάρδο, γνωστὸ μέχρι σήμερα ὡς  «ἡ κηπούλα τοῦ Τούρκου».

Φιλοξενία


Ὁ ὅσιος  ὡς φιλόστοργος πατέρας δὲν ἔπαυε ποτὲ νὰ ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη  καὶ τὴν φιλανθρωπία του σὲ ὄσους προσέτρεχαν σὲ αὐτὸν. Κάποια μέρα ἔφτασαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ πολλοὶ φτωχοὶ καὶ ξένοι ζητώντας του ἐλεημοσύνη. Ὁ Ὅσιος τοὺς παρέθεσε τράπεζα καὶ τοὺς ἔδωσε ἐπιπλέον ψωμί, ἐλιές καὶ λάδι. Μετὰ τὴν ἀναχώρησή τους ἀπὸ τὴ Μονή,  ὅταν ἡ νεωκόρος εἶδε ἄδεια τὴν ἀποθήκη, γεμάτη ἀνησυχία, εἶπε στὸν ὅσιο: «Τώρα ποὺ τοὺς δώσαμε ὅλα τὰ ψωμιά, τί θὰ προσφέρουμε αὔριο στοὺς ἐργάτες;» Ὁ ὅσιος, ὁ  ὁποῖος ἐκ νεότητος εἶχε ἀποθέσει πᾶσαν βιωτικήν μέριμναν στὴν Θεοτόκο, τῆς ἀποκρίθηκε τότε μὲ πραότητα καὶ καλοσύνη: «Μὴ χάνεις τὸ θάρρος σου εὐλογημένη καὶ θὰ τὰ οἰκονομήσει ὅλα ἡ Παναγία».  Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἦρθαν προσκυνητὲς ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀπόλλωνα μὲ πέντε ζῶα φορτωμένα μὲ σιτάρι, γιὰ νὰ τὸ προσφέρουν στὴν Μονή.

 Ἴαση ἀσθενοῦς

          Ἡ Δήμητρα Δ. ἀπὸ τὴ Λάρδο, ὑπέφερε ἀπὸ σφοδροὺς πόνους, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴ διάγνωση τοῦ γιατροῦ εἷχε ὡς αἰτία μία ἴωση. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, ὄπως διαπιστώθηκε ἀργότερα, ἔπασχε ἀπὸ ὀξεία σκωληκοειδίτιδα. Λόγω τῆς λανθασμένης διάγνωσης καὶ τῆς καθυστέρησης, ἡ σκωληκοειδίτιδα ἐξελίχθηκε σὲ περιτονίτιδα. Ἡ μητέρα της, βλέποντάς την νὰ ὑποφέρει ἐπικαλοῦνταν καθημερινὰ τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας Ὑψενῆς καὶ τοῦ ὅσιου Μελετίου. Ἐπισκέφθηκε τὴ Μονὴ καὶ πῆρε ἕνα κομμάτι βαμβάκι μὲ λάδι ἀπὸ τὸ κανδήλι τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ὁσίου . Μὲ αὐτὸ γιὰ επτὰ ἡμέρες σταύρωνε τὴν κόρη της στὸ σημεῖο ποὺ πονοῦσε. Ὅταν εἰσήχθη ἡ Δήμητρα στὸ νοσοκομεῖο, ὁ γιατρὸς τοὺς ἐξήγησε ὅτι ἡ κατάσταση ἦταν πολὺ σοβαρὴ, ἀφοῦ εἶχε σπάσει ἡ σκωλικοειδίτης. Ἀπορημένος ὁ ἰατρὸς διέγνωσε ὅτι τὸ πύον δὲν διαχύθηκε στὸν ὀργανισμό της, ἀλλὰ συγκεντρώθηκε σὲ ἕνα σημεῖο, γεγονὸς ποὺ τῆς ἔσωσε τὴ ζωή. Ἡ μητέρα της ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἀπέδωσαν τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς στὴ μεσιτεία τῆς Παναγίας καὶ τοῦ ὅσίου Μελετίου. Μετὰ τὴν θεραπεία της ἀπέκτησε παιδί, τὸ ὁποῖο ἦρθε στὴν ζωὴ κατὰ τὸν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου .

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Οσίου Μελετίου στὸν π. Βαρθολομαῖο

 Ὁ  ἱερομόναχος π. Βαρθολομαῖος,  ἐφημέριος τῆς Μονῆς,  κινδύνευε νὰ χάσει τὸ πόδι του, ποὺ εἶχε περιέλθει σὲ κατάσταση σήψης. Στὶς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 2000, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 7:45 μ.μ. βλέπει ξαφνικὰ ἕνα καλόγερο νὰ ἀνοίγει τὴν πόρτα, ποὺ ἦταν κλειδωμένη ἐσωτερικὰ  καὶ νὰ εἰσέρχεται στὸ κελλί του. Ὁ μοναχὸς φοροῦσε κόκκινο, ἡγουμενικὸ μανδύα, καλογερικό σκοῦφο καὶ στὸ χέρι του κρατοῦσε ἕνα ξύλινο μπαστούνι. Μόλις ὁ π. Βαρθολομαῖος τὸν εἶδε,  ἀναρωτήθηκε ἐκφώνως: «Ποῖος εἶναι αὐτὸς τέτοια ὥρα καὶ πῶς μπῆκε μέσα; » καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε μὲ ἱλαρότητα  «Εἶμαι αὐτὸς ποὺ μνημονεύεις κάθε ἡμέρα. Τί ἔχεις, τί θέλεις;» Ὁ π. Βαρθολομαῖος κατάλαβε τότε ὅτι μπροστά του βρισκόταν ὁ ὅσιος Μελέτιος καὶ τοῦ ἀπάντησε: «Γέροντα τὸ πρόβλημά μου εἶναι τὰ πόδια μου, ποὺ ἐδῶ καὶ ἑξήμισυ χρόνια ὑποφέρω». Ὁ Ὅσιος τὸν εὐλόγησε καὶ τοῦ εἶπε: «Μὴ στενοχωριέσαι, μὴ φοβᾶσαι, οἱ πληγές σου θὰ κλείσουν, σὲ προστατεύω» καὶ ἔφυγε κλείνοντας τὴν πόρτα. Μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ὁ π. Βαρθολομαῖος εἶδε τὶς πληγὲς στὰ πόδια του νὰ θεραπεύονται, ὅπως τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Ὅσιος. Ἔκτοτε ἡ κατάσταση τοῦ ποδιοῦ του βελτιώνονταν μέρα μὲ τὴ μέρα  καὶ μποροῦσε νὰ περπατάει καὶ νὰ τελεῖ τὰ ἱερά του καθήκοντα ,εὐχαριστώντας ἐκ βάθους  ψυχῆς τὸν θαυματουργὸ ποιμένα καὶ προστάτη τῆς Μονῆς, ὅσιο Μελέτιο.

Θαῦμα τεκνοποιίας

Ἡ κ. Μαρία Ζ., κάτοικος Ρόδου, καὶ ὁ σύζυγός της κ. Εὐάγγελος Δ., δὲν μποροῦσαν νὰ τεκνοποιήσουν. Τὸ ζευγάρι γνωρίζοντας τὶς θαυματουργικὲς ἐνέργειες τῆς Παναγίας καὶ τοῦ ὅσίου Μελετίου ἐπικαλέστηκαν τὴ βοήθειά τους, προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν ἕνα παιδὶ. Οἱ προσευχές τους εἰσακούστηκαν καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀπέκτησαν τὸν Μελέτιο-Παναγιώτη, ποὺ τὸν θεωροῦν δῶρο τῆς Παναγίας Ὑψενῆς καὶ τοῦ ὁσίου  Μελετίου.

Θαῦμα τῆς Παναγίας  σὲ Ὀλλανδοὺς ἐπισκέπτες

Ἡ Παναγία ὡς ἄοκνος πρέσβειρα εἰσάκουσε τὴν αἴτηση ἐπισκεπτῶν καταγομένων ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν στὴ Μονή. Μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα λάβαμε τὴν παρακάτω ἐπιστολή, τὴν ὁποία καὶ παραθέτουμε αὐτούσια.
"Πέρυσι, 7 Ἰουνίου 2005, ἐπισκεφτήκαμε τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὑψενῆς. Ἐνῶ στεκόμασταν μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ σύζυγός μου καὶ ἐγὼ σκεφτόμασταν τὴν κόρη μας, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκτήσει παιδί, παρὰ μόνο μὲ τὴν χρήση τῆς μεθόδου IVF (ἐξωσωματικῆς τεχνητῆς γονιμοποίησης). Τὴν ἴδια ἑβδομάδα ἔκανε τὴν τρίτη καὶ τελευταία προσπάθεια νὰ μείνει ἔγκυος. Ἡ ἀδελφὴ ποὺ μᾶς μίλησε γιὰ τὴν Μονή, (Μαρία), μᾶς εἶπε ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι προσεύχονται στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ζητώντας παιδί. Δὲν ἤξερε ὅτι ἐπιθυμούσαμε καὶ ἐμεῖς ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν κόρη καὶ τὸν γαμπρό μας. Κατὰ  τὴν ἐπίσκεψή μας πήραμε ἕνα μικρὸ μπουκάλι μὲ λάδι γιὰ νὰ τὸ βάλουμε στὸ μέτωπό μας. Τὸ δώσαμε στὴν κόρη μας καὶ τὸ χρησιμοποίησε. Μετὰ ἀπὸ δύο ἑβδομάδες ἦταν ἔγκυος καὶ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς δύσκολους μῆνες γέννησε μία κόρη στὶς 20 Ἰανουαρίου 2006, μερικὲς ἑβδομάδες πρόωρο ἀλλὰ ὑγιές. Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ποῦμε ὅτι γιὰ ὅλους μας, αὐτὸ ποὺ συνέβη εἶναι ἕνα θαῦμα. Εἴμαστε πολὺ ἐντυπωσιασμένοι. Στέλνουμε ἐπίσης μία φωτογραφία, στὴν ὁποία στέκεται στὴ γωνία ἡ ἀδελφὴ ποὺ μᾶς εἶπε γιὰ ὅλα τὰ θαύματα. Θὰ εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες, ἐὰν θὰ μπορούσατε νὰ ἀπαντήσετε ἐὰν λάβετε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή. Ἴσως ἐπισκεφτοῦμε τὴ Ρόδο κάποια ἄλλη χρονιὰ καὶ τότε θὰ ἔρθουμε στὸ μοναστήρι σας πάλι. Σᾶς εὐχαριστοῦμε"


Θαῦμα μὲ τὸ καμπαναριὸ


      Κατὰ τὸ ἔτος 1963, οἱ τεχνίτες Μιχάλης Μυλωνάκης καὶ  Ἀνδρέας Κτενᾶς ἀπὸ τὴ Λάρδο, προσπαθώντας νὰ ἀνοίξουν τὰ θεμέλια του καμπαναριοῦ τῆς Παναγίας Ὑψενῆς, διαπίστωσαν ὅτι ὑπῆρχε ἀπὸ κάτω σκληρὸς βράχος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν νὰ διανοίξουν ἐκεῖ τὰ θεμέλια. Γιὰ νὰ προχωρήσει τὸ ἔργο θὰ ἔπρεπε νὰ βάλουν δυναμίτιδα (φουρνέλο). Ἡ Παναγία ὅμως, τὸ ἴδιο βράδυ ἐμφανίστηκε  στὸν ὕπνο τῆς δασκάλας τῆς Λίνδου Κυρᾶς καὶ τῆς εἶπε: «Πήγαινε τὸ πρωὶ, Κυρὰ, νὰ βρεῖς τὸ Μυλωνάκη καὶ νὰ τοῦ πεῖς νὰ μὴν κάμουν αὐτὸ ποὺ σκέφτονται γιὰ τὸ καμπαναριό, γιατί τὰ παιδιὰ ἐκείνου ποὺ θὰ ἀνάψει τὴ δυναμίτιδα θὰ μείνουν ὀρφανά». Ὁ Μυλωνάκης καὶ ὁ Ἀνδρέας, μόλις ἄκουσαν τὸ προφητικὸ ὄνειρο τῆς Κυρᾶς, ὑπήκουσαν στὸ πρόσταγμα τῆς Παναγίας καὶ ἔκτισαν τὸ καμπαναριὸ ἐπὶ τοῦ βράχου, ὅπως ὑπάρχει καὶ ὑψοῦται μεγαλόπρεπο μέχρι σήμερα. 

Ἡ πυρκαγιἝνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τῆς Παναγίας Ὑψενῆς συνέβη στὶς 24  Ἰουλίου τοῦ 2008, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Χριστίνης, τότε ποὺ ἡ πύρινη λαίλαπα κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα γῆς στὴ Νότια Ρόδο καὶ ἔφτασε ὡς τὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς. Ὁ οὐρανὸς ἔγινε πορφυρὸς καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα γέμισε ἀπὸ πυκνοὺς μαύρους καπνούς. Οἱ πύρινες γλῶσσες ἀχόρταγα κατέτρωγαν στὸ πέρασμά τους χιλιάδες πεῦκα καὶ  μέχρι τὰ ξημερώματα εἶχαν περικυκλώσει τὸ μοναστήρι. Ἡ φωτιὰ ἔφτασε ὡς τὰ κελλιὰ τῆς ἀδελφότητας. Οἱ μοναχές, οἱ πυροσβέστες καὶ οἱ ἐθελοντὲς βλέποντας τὶς φλόγες νὰ πλησιάζουν ἐναπέθεσαν τὴν ἐλπίδα τους στὴν Κυρία Θεοτόκο Ὑψενή. Ἡ Παναγία προσέδραμε ὡς ὑπέρμαχος στρατηγὸς καὶ δὲν διέψευσε τὶς ἐλπίδες τους. Μὲ θαυματουργικὸ τρόπο, ἡ φωτιὰ μετὰ ἀπὸ τὴ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγὶας καὶ τῆς κάρας τοῦ ὅσίου Μελετίου, ἄλλαξε πορεία, ἀπομακρυνόμενη ἀπὸ τὴ Μονή. Οἱ κραταιοὶ προστάτες τῆς Μονῆς, ἡ Παναγία καὶ ὁ ὅσιος Μελέτιος προστάτευσαν τὴ μάνδρα τους, ὀρθώνοντας ἀσπίδα ἔναντι της φωτιᾶς.

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Τά δῶρα τῶν Μάγων, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


 (Η προσκύνηση των τριών μάγων-12ος αιώνας Καππαδοκία)


«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ  σμύρναν» 
(Ματθ. Β΄11).

   Τρία δῶρα ἔφεραν στὸ νεογέννητο Βασιλιά. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν συμβόλισαν τὴν ἁγία καὶ ζωοποιὸ Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στὸν κόσμο τὸ παιδὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τὴ βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική, γιατί ὁ χρυσὸς συμβολίζει τὴν αὐτοκρατορική, τὸ λιβάνι τὴν ἱερατικὴ καὶ ἡ σμύρνα τὴν προφητικὴ ἢ τὴ θυσιαστική. Τὸ νεογέννητο βρέφος θὰ γινόταν ὁ Βασιλιᾶς τοῦ ἀθάνατου βασιλείου, ὁ ἀναμάρτητος ἱερέας καὶ προφήτης καί, ὅπως οἱ περισσότεροι προφῆτες πρὶν ἀπ’ Αὐτόν, θὰ θανατωνόταν.

    Ὅλοι τὸ γνωρίζουν πὼς ὁ χρυσὸς μαρτυρεῖ κάποιον βασιλιὰ καὶ τὴ βασιλεία του. Ὅλοι γνωρίζουν πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ ἱερωσύνη καὶ προσευχή. Κι ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ τὴ θνητότητα. Ὁ Νικόδημος ἄλειψε τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ μὲ μύρα (Ἰωάν. Ιθ΄ 39-40). Ἄλειφαν τὰ σώματα γιὰ νὰ τὰ διατηρήσουν κάπως περισσότερο ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ θανάτου. Ὁ κόσμος φωτίστηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ ἔλαμψε σὰν χρυσός. Καὶ γέμισε ἀπὸ προσευχὲς καὶ θυμιάματα, ὅπως ἕνας ναός. Ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη γέμισε ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς διδασκαλίας Του.

    Τὰ τρία δῶρα ὅμως συμβολίζουν ἐπίσης τὴν καρτερία καὶ τὸ ἀμετάβλητο. Ὁ χρυσὸς παραμένει χρυσός, τὸ λιβάνι παραμένει λιβάνι καὶ τὸ μύρο παραμένει μύρο. Κανένα ἀπ’ αὐτὰ δὲ χάνει τὴν ἰδιότητά του ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν. Μετὰ ἀπὸ χίλια χρόνια ὁ χρυσὸς ἐξακολουθεῖ νὰ λάμπει, τὸ λιβάνι νὰ καίει καὶ τὸ μύρο διατηρεῖ τὸ ἄρωμά του. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν ἄλλα πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντικείμενα στὴ γῆ ποὺ νὰ συμβολίζουν τόσο πιστὰ τὴν ἐπίγεια ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ δείχνουν πιὸ καθαρὰ καὶ ἐκφραστικὰ τὸν αἰώνιο χαρακτήρα τοῦ ἔργου Του στὴ γῆ, καθὼς καὶ ὅλες τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες ποὺ ἔφερε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸν κόσμο. Ἔφερε τὴν ἀλήθεια, τὴν προσευχή, τὴν ἀθανασία.

    Μὲ ποιὸ ἄλλο ἀντικείμενο στὴ γῆ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρυσό, θὰ μποροῦσε νὰ συμβολιστεῖ καλύτερα ἡ ἀλήθεια; Ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις στὸ χρυσό, αὐτὸς θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ λάμπει.

   Μὲ ποιὸ ἄλλο ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε νὰ συμβολιστεῖ καλύτερα ἡ προσευχὴ ἂν ὄχι μὲ τὸ λιβάνι; Ὅπως ὁ καπνὸς ἀπὸ τὸ λιβάνι γεμίζει τὴν ἐκκλησιὰ ὁλόκληρη, ἔτσι γεμίζει κι ἡ προσευχὴ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ καπνὸς ἀνεβαίνει ψηλά, ἔτσι ἀνεβάζει ἡ προσευχὴ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου», λέει ὁ Ψαλμωδὸς (Ψαλμ. ρμα΄ 2). Εἶναι γεγονὸς πὼς κι ἄλλα πράγματα βγάζουν καπνό, μὰ κανένας καπνὸς δὲν ἐμπνέει τὴν ψυχὴ γιὰ προσευχή.

    Ποιὸ ἄλλο ἐπίγειο ἀντικείμενο θὰ μποροῦσε νὰ συμβολίσει καλύτερα τὴν ἀθανασία ἀπὸ τὸ μύρο; Ἡ θνητότητα ἀποπνέει δυσωδία, ἐνῶ ἡ ἀθανασία ἔχει μία διαρκή εὐωδία.

   Οἱ μάγοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ συμβόλισαν ἔτσι ἔστω κι ἀνεπίγνωστα ὁλόκληρη τὴ χριστιανικὴ πίστη. Ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα κι ἔφτασαν ὡς τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν ἀθανασία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τῶν πιστῶν Του. Δὲν εἶναι ἁπλοὶ προσκυνητές, μὰ πραγματικοὶ προφῆτες. Προφῆτες τόσο τῆς χριστιανικῆς πίστης ὅσο καὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ μόνοι τους, μὲ τὴ δική τους ἀντίληψη καὶ γνώση, δὲν θὰ τὰ ἤξεραν ὅλα αὐτά. Ἦταν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς ἔστειλε στὴ Βηθλεὲμ καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ παράξενο αὐτὸ ἄστρο νὰ τοὺς ὁδηγεῖ.

«Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν Οὐρανῶ», Ὁμιλίες Α΄.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων & μνημόνευση ονομάτων

Με την χάρη του Θεού και φέτος θα τελεστεί στην Ιερά Μονή  Σαρανταλείτουργο.  Μπορείτε να στείλετε τα ονόματα που θα θέλατε να μνημονεύονται καθ όλη την διάρκεια του σαρανταλείτουργου.


Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Υποδοχή Ι.Λειψάνου της Ιεράς Σιαγόνας του Τιμίου Προδρόμου

           Μεγάλη ευλογία για την τοπική εκκλησία και ολόκληρο το νησί της Ρόδου αποτέλεσε η ευκαιρία προσκυνήσεως του Ι.Λειψάνου της Ιεράς Σιαγόνας του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Υψενής από την 26η Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου μηνός.
Αναζήτηση