Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Διάλογος με τον Γέροντα Ηλίε Κλεόπα

Τί είναι η προσευχή και ποιά ειναι τα είδη της κατά τους Αγίους Πατέρες;

Προσευχή είναι ή συνομιλία με τον Θεό. Ή προσευχή είναι βλαστός της πραότητας καί της αοργησίας. Ή προσευχή είναι καρπός της χαράς καί της ευχαριστίας. Είναι ή δίωξη της λύπης καί απελπισίας, κατά τον Ευάγριο τον Ποντικό. Είναι ή ένωση και συνάφεια του ανθρώπου με τον Θεό, καί κατά τους Πατέρας είναι ή δύναμη του κόσμου, ή συμφιλίωση με τον Θεό, ή μητέρα των δακρύων καί ή θυγατέρα αυτών. Ή προσευχή είναι το κλειδί της βασι¬λείας των ουρανών καί κατά τον άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο εκ Ρωσίας (19ος αιών) είναι ή ανάβαση του νου καί των σκέψεων στον Θεό.
Ή προσευχή έχει τρεις βαθμούς: Στον πρώτο ανήκει ή προφορική προσευχή, δηλαδή ή σωματική προσευχή, στον δεύτερο είναι ή προσευχή του νου καί στον τρίτο είναι ή προσευχή της καρδίας.


Τι σημαίνει η δικαιοσύνη Του Θεού και πως μπορούμε να την εφαρμόσουμε

Ή δικαιοσύνη του Θεού είναι μία από τίς αρετές του Θεού.(Ψαλμ. 7,9 Δευτ. 32,4 κ.λ.π.). Ενώ, όσον άφορα για την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού κατά το ανθρωπίνως δυνατόν, πρέπει ο χριστιανός να αναγκάζει τον εαυτό του στα καλά έργα καί στην εκπλήρωση όλων των εντολών του Κυρίου καί τότε να θεωρεί τον εαυτό του «αχρείο δούλο», όπως λέγει ό Χριστός (Λουκ. 17,10), πιστεύοντες ότι Όλα τα καλά έργα γίνονται στους πιστούς από τον Θεό (Φιλιπ. 11,13-15 Β' Θεσ. 11,17). Ό Θεός είναι δίκαιος καί υπόσχεται την ευλογία Του σ' αυτούς πού εκτελούν τίς εντολές του (Ψαλμ.14,1-2 23,3 Ματθ. 5,8).

Ποίος είναι ο σκοπός του φύλακα άγγελου στη ζωή του ανθρώπου καιπώς τον βοηθάει στη σωτηρία;

Ό σκοπός του φύλακος αγγέλου είναι να φυλάγει τον άνθρω¬πο με αόρατο τρόπο από τους πειρασμούς του διαβόλου, από κάθε είδους αμαρτωλή πτώση, να τον κατευθύνει στην εκκλησία, στην με¬τάνοια, στην προσευχή. Να τον παρήγορη στις στενοχώριες της ζω¬ής καί να τον προτρέπει στα καλά έργα. Ό φύλαξ άγγελος δόθηκε από τον Θεό για την σωματική καί ψυχική προστασία του ανθρώ¬που. Ουδέποτε κοιμάται, κατά τον λόγο του ψαλμωδού: «Μηδέ νυστάξει ό φυλάσσων σε» (Ψαλμ. 120.3). Ό φύλαξ άγγελος προστατεύει την εμπιστευμένη σ' αυτόν ψυχή σε καιρό πειρασμού, εάν έχει πίστη καί φόβο Θεού, όπως λέγει ό ίδιος βασιλεύς καί προφήτης:«Παρεμβάλει άγγελος κύκλω των φοβούμενων αυτόν» (Ψαλμ. 33,9) Ό φύλαξ άγγελος υπηρετεί την σωτηρία του ανθρώπου (Έβρ. 1,14).
Λυτρώνει τον άνθρωπο σε επικίνδυνες περιστάσεις (Πράξ. 5,19 12,7-8 9, 11). Είναι λειτουργικό πνεύμα του Θεού για την προστασία των ανθρώπων (Ψαλμ. 102,21 103,5 Λουκ. 16,22). Οι άγγελοι βλέπουν πάντοτε την δόξα του Θεού στους ουρανούς καί προσεύχονται για τους ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση