Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Πεντηκοστή εορτάζομενΣτιχηρὰ Ιδιόμελα Ηχος α\'

Πεντηκοστὴν εορτάζομεν, καὶ Πνεύματος επιδημίαν, καὶ προθεσμίαν επαγγελίας, καὶ ελπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ μυστήριον όσον, Ως μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοώμέν σοί, Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοί.
Στιχηρόν ιδιόμελον των Κεκραγαρίων. Ήχος πρώτος.
Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας. Ομοούσιε καί Ομόθρονε, τώ Πατρί καί τώ Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση